EKOMElektronisk KommunikasjonNasjonal Kommunikasjonsmyndighetnyheter

NKOM har kartlagt sårbarheten i den digitale infrastrukturen i Nordland

Ekomnettene er bærere av stadig større verdier i samfunnet og sikkerhetstiltakene i den digitale grunnmuren må reflektere denne utviklingen. Det siste årets utvikling i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa fører med seg større oppmerksomhet på beredskap og sikring av de grunnleggende nasjonale verdiene i Norge. Nkom har gjennomført flere regionale risiko- og sårbarhetsvurderinger der vi kartlegger robustheten og sårbarheter i transportnett og regionalnett. Denne analysen omhandler region Nordland.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse for den digitale infrastrukturen i Nordland. Analysen viser at Nordland har en relativt godt bygd fiberinfrastruktur fra flere tilbydere, men peker på at enkelt sårbarheter bør redusere. Regjeringen har dermed bevilget 25 millioner kroner til tiltak som skal redusere risikoen for utfall av digitale tjenester. Mobil- og bredbåndsinfrastrukturen blir stadig viktigere for samfunnet vårt. å øke digitaliseringen stiller krav til at vi kan være på nett uten at det byr på problemer. ekstremvær, graveskader, dårlig vedlikehold og sabotasje kan være årsaken til utfall av nettjenester. Derfor at det vært viktig å kartlegge sårbarhetene og gjøre tiltak deretter.

Rapporten fra Nkom gir oss ett godt grunnlagt for det viktige arbeidet.

Kommunal- og Distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Han fikk analysen overlevert hos digitaliseringsdirektoratet i Brønnøysund. Analysen viser at den digitale infrastrukturen i regionen er relativt god på ett overordna nivå, men identifiserer også helt klare sårbarheter. Norge har generelt ett veldig godt utbygd nett, men for å legge til rette for videre teknologiutvikling og digitalisering av samfunnet er det svært viktig å jobbe systematisk og langsiktig med sikkerhet og robusthet i ekomnettet. Nkom jobber tett med kommersielle selskap for å styrke og den digitale grunnmuren i landet og nå er analysen for Nordland klar.

Gjennom arbeider med rapporten har vi fått økt kunnskap og et enda bedre bilde av kompleksiteten i nett og tjenester i Nordland.

Pål Wien Espen, Direktør i Nkom

Analysen viser at det er sårbarheter knytta til at flere aktører er samla på samme lokasjoner og i felles fiberstrekk. En enkelt hendelse vil derfor kunne påvirka flere aktører samtidig. tiltakene handler om å etablere flere tverrsamband, redudans via utlandet, redusert samlokalisering og utarbeiding av retningslinjer for sikring av landtak. Disse tiltakene vil gi økt sikkerhet og beredskap i regionen.

Trøndelag neste

Den offentlige versjonen av rapporten er utarbeidet på bakgrunn av den mer utfyllende og sikkerhetsgraderte risiko- og sårbarhetsanalysen for Nordland. Nordlands-rapporten er en del av en serie regionale risiko- og sårbarhetsanalyser Nkom gjennomfører på oppdrag fra kommunal- og distriktsdepartementet. Nkom har tidligere gjennomført tilsvarende analyse for Troms og Finnmark. Nkom er nå i gang med å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse for trøndelag.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nkom-har-kartlagt-sarbarheita-i-den-digitale-infrastrukturen-i-nordland/id2986814/
https://www.nkom.no/rapporter-og-dokumenter/risiko-og-sarbarhetsanalyse-for-nordland

%d bloggere liker dette: