i bedriftenInfotariff

Enighet i årets hovedoppgjør

Partene møttes hos Riksmekleren tirsdag 14. juni kl. 10:00, og natt til 15. juni ble meklingen avsluttet og bedriften og forhandlingsutvalget i EL og IT kom til enighet. Det har vært til tider krevende å forhandle, men det har vært en konstruktiv dialog og vi har kommet frem til en løsning som begge parter kan akseptere. Nå er det opp til EL og IT Klubbens medlemmer å stemme over løsningen:


Resultatet fra A-delen:
Alle ansatte gis ett generelt tillegg på kr. 7800,- med virkning fra 1. april 2022


Resultatet fra B-delen:

Endring i overenskomsten:
§4.2B Lærlingelønn
Beregningsgrunnlaget pr. 1.7.20 er kr 433500″
endres til:
Beregningsgrunnlaget for lærlinger tilsvarer L.gr 3 – 0 år

§4.3 Lønnsansiennitet
Læretiden inngår i lønnsansiennitet fra og med 1.1.2022 uten tilbakevirkende kraft

Økonomi:
Lgr. 1: Generelt tillegg på kr. 9567,- med virkning fra 1. april 2022
Lgr. 2: Generelt tillegg på kr. 9567,- med virkning fra 1. april 2022
Lgr. 3: Sikres et minimumstillegg på 3,75%
Lgr. 4: Sikres et minimumstillegg på 3,3%, og 0,7% av den totale lønnsmassen i denne gruppen som en pott til individuell fordeling hvorav partene fordeler 50% hver
Lgr. 5: Sikres et minimumstillegg på 4%

Ny lønnstabell fra 01.04.2022:

0 år2 år5 år8 år11 år
Lgr. 1:413501417214420903429662435330
Lgr. 2:426645432473441303453323461080
Lgr. 3455000465000475000485000507500
Lgr. 4:471834477785485550499018517500
Lgr 5:521426524336527150536031537288
Lønnstabell gjeldende fra 01.04.2022

Øvrige enigheter:
Det nedsettes ett utvalg hvor partene forplikter seg til å utarbeide målbare produktivitetsfremmende tiltak. Frist for utvalgsarbeidet er 1. april 2023 og resultatet av arbeidet forventes å gi fullårseffekt f.o.m 2024.

Det settes ned et utvalg mellom partene i bedriften som 4 ganger i året skal gjennomgå rammeavtalene med innleiebedriften og underentrepriser. Dette som ett tiltak for å styrke oversikten og redusere muligheten for sosial dumping.


Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som gikk for dette resultatet. Rammen på kravet utgjør 4,6%. Dette er 0,9% høyere enn frontfagsrammen, og 1,3% høyere enn TBU sin rapport som tilsa at prisveksten var 3,3%, noe vi har sett i etterkant at ikke stemmer.
Uansett, så er dette ett godt oppgjør, og vi har fått satt fokus på å nærme oss gjennomsnitlig industriarbeiderlønn samtidig som vi har fått rettet opp noe av skjevheten mellom Lgr. 3 og Lgr. 4.

Dette oppgjøret skal til uravstemning og alle medlemmene til EL og IT i OneCo Networks oppfordres til å bruke sin stemmerett til å avgi sin mening om oppgjøret.

Fristen for uravstemningen er 30. juni

%d