tariff

Tariffoppgjøret 2012 ferdig

Partene, her representert ved Sissel Hallem, EL&IT og Viggo Larsen, Spekter, har kommet til enighet.
Partene, her representert ved Sissel Hallem, EL&IT og Viggo Larsen, Spekter, har kommet til enighet.
 Solid nivåløft for fagarbeider med mer enn 8 års ansiennitetEtter snart to ukers forhandlinger ble det torsdag 3.mai enighet  om oppgjøret i Relacom.EL & IT Forbundet hadde i år en prioritering om å heve lønnsnivået for fagarbeidere med mer enn 8 års ansiennitet. Det har i mange år vært en utfordring for oss at lønnsnivået for disse har vært svært lavt, spesielt sammenlignet med bransjen forøvrig.Vi er derfor svært fornøyd med at det ble enighet om en minimum årslønn på kr. 390 000,-  etter 8 års ansiennitet som fagarbeider, selv om dette nivået skal nås i to ”etapper”.Fagarbeidere med mer enn 8 års ansiennitet, og høyere lønn enn gjennomsnittet i denne gruppen, skal uansett ha minimum kr. 8000,- i tillegg.Kr 8000,- i generelt tillegg gis også til alle andre stillingsgrupper. Alle summer inkluderer A-delstillegget.For fagarbeidere med mindre enn 8 års ansiennitet vil mange få et løft ved at minstelønnssatsene heves med kr 15 000 til kr 345 000,- for nyutdannet fagarbeider, og med kr. 20 000 til kr 355 000,- for fagarbeider med 4-8 års ansiennitet. I denne gruppen skal alle ha minimum kr 5000,- i generelt tillegg.Det er også satt av kr 1,5 millioner til pott for individuelle tillegg hvor fordelinga skal avtales mellom partene, og vi er sikre på at mange av våre medlemmer, både individuelt og gruppevis, skal bli ivaretatt gjennom denne.

Relacom AS er en bedrift dominert av fagarbeidere i antall ansatte. Vi er sikre på at den nivåheving av lønn som nå er etablert for denne gruppen vil gi uttelling for andre yrkesgrupper og fagarbeidere med kortere ansiennitet framover.

Alle lønnstillegg gis med virkning fra 1.4.12, også potten.

I et hovedoppgjør som i år, har vi også forhandlet om det øvrige innholdet i overenskomsten.

Vi er svært fornøyd med at vi nå er enige om å etablere et fast partssammensatt opplæringsutvalg i bedriften og at det ved ansettelse av ufaglært arbeidskraft skal gis et tilbud om å ta fagbrev. Vi skal også samarbeide om seniorpolitikk i et partssammensatt utvalg. I tillegg er vi enige om å videreføre avtaleretten på tjenestepensjonsordningen.

Under følger hovedpunktene i protokollen, les hele protokollen her.

Partene er enig om å prioritere fagarbeidere med mer enn 8 års ansiennitet ved at en er enig om nivå for disse, men ved at en del av tillegget gis fra 1.4.12 og resten fra 1.4.13. Alle tillegg er en del av lønnsoppgjøret i 2012. Alle ansiennitetshenvisninger i protokollen er eksklusiv læretid

 1. Alle ansatte i lønnsgruppe 1, 2, 3 og 4 unntatt fagarbeidere gis et tillegg på kr 8 000 med virkning fra 1.4.12. Tillegget inkluderer A-delstillegget.
 2. I tillegg gis alle fagarbeidere med mindre enn 8 års ansiennitet følgende tillegg fra 1.4.12:
 1. De som tjener mindre enn kr 345 000 og har mindre enn 4 års ansiennitet gis et tillegg slik at de får en lønn på kr 345 000, men minimum et tillegg på kr 5 000. Tillegget inkluderer A-dels tillegget.
 2. De som tjener mindre enn kr 355 000 og har mer enn 4 års ansiennitet og mindre enn 8 års ansiennitet gis et tillegg slik at de får en lønn på kr 355 000, men minimum et tillegg på kr 5 000. Tillegget inkluderer A-dels tillegget.
 3. De som har mindre enn 8 års ansiennitet og ikke kommer inn under 2a og b skal ha et tillegg på kr 5 000. Tillegget inkluderer A-dels tillegget.
 4. De som tjener mindre enn kr 390 000 gis et tillegg slik at de får en lønn på kr 390 000, men minimum kr 8 000 og maksimalt kr 18 000. Tillegget inkluderer A-dels tillegget. Dette gjelder de som i dag tjener kr 360 000 eller mer.
 5. De som tjener mindre enn kr 360 000 gis et tillegg slik at slik at de får en lønn på kr 390 000, men maksimalt kr 20 000. Tillegget inkluderer A-dels tillegget.
 6. Ansatte som kommer inn under punkt 3a og 3b og som ikke oppnår en lønn på kr 390 000 gis fra 1.4.13 et tillegg som gjør at de når kr 390 000.
 7. De som tjener kr 390 000 eller mer gis et tillegg på kr 8 000. Tillegget inkluderer A-dels tillegget.
 1. I tillegg gis alle fagarbeidere med mer enn 8 års ansiennitet følgende tillegg fra 1.4.12:
 1. Det avsettes en pott på 1,5 millioner til individuelle tillegg. Potten disponeres av partene i fellesskap. Ved eventuell uenighet deles retten til å disponere potten 50/50 mellom partene. De individuelle tilleggene gis med virkning fra 1.4.12.
 2. Beregningsgrunnlaget for lærlinger er kr 355 000 fra 1.4.12.

For nærmere informasjon kan du ringe Sissel Hallem 952 14 904 eller Øivind Juul Schjetne 901 33 770

STYRET

Legg inn en kommentar

%d