Uncategorized

Høring om vikardirektivet

Det er høring om EUs vikarbyrådirektiv (2008/104/EF) og hvilke konsekvenser departementet mener direktivet vil få for den norske lovgivningen. Arbeidsdepartementet har sendt ut et høringsnotat der det redegjøres for innholdet i høringsinstansenes vurdering av hvilke konsekvenser en implementering av direktivet vil medføre. På grunnlag av høringen vil departementet ta stilling til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Dette står i siste tillitsvalgtinfo fra forbundet.

Høringsbrev og høringsnotat finner dere på ADs sider om høringer.

Legg inn en kommentar

%d