Info fra Forbundetkurs og konferanser

Dom i arbeidsretten:Rett til permisjon med lønn etter HA mellom LO Stat/Spekter §§ 26 og 52

Forbundet får jevnlig henvendelser fra lokale organisasjonsledd vedrørende Hovedavtalens bestemmelser om medlemmer og tillitsvalgte i Spekterbedrifter sin rett til permisjon med lønn for å delta på kurs.

En dom i arbeidsretten har avklart rettigheter til permisjon med lønn etter Hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter §§ 26 b) og 52 c).

Dommen gir en avklaring på når et kurs kan betraktes som arrangert av forbundet og hva som kan regnes som tema innenfor betegnelsen kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.

Dommen innebærer at om kurs i regi av lokale organisasjonsledd kan sies å være arrangert av forbundet, må det gjennom godkjenningsrutiner i forbundet og må framstå som en del av forbundets samlede kursvirksomhet. For de fleste forbund i LO Stat vil dette ikke innebære behov for endring av gjeldende praksis.

Arbeidsretten legger en vid tolkning til grunn når det gjelder kurstema og hva som er kurs for tillitsvalgte/organisasjonstillitsvalgte. Arbeidsretten gir enstemmig LO Stat medhold i at det ikke bare er kurs som direkte dreier seg om forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere som kommer inn under betegnelsen kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.

Saken som førte til at saken ble fremmet for Arbeidsretten gjaldt pensjonsreformen. Dommen kan derfor tolkes slik at det også gjelder andre samfunnsaktuelle spørsmål.

 Arbeidsrettens dom  kan leses her: Arbeidsrettsdom om rett til permisjon med lønn_HA_LOStat-Spekter

%d