tariff

Enighet i meklingen mellom partene på KS Bedrift energiavtalen

I løpet av dagene 10. og 11. september meklet partene på KS Bedrift Energiavtalen om uenigheten fra mellomoppgjøret 2009.

EL & IT Forbundets forhandlingsutvalg brøt disse forhandlingene på grunnlag av to krav som ikke ble imøtekommet i juni.

Det ene var økonomien i mellomoppgjøret, det andre – og det viktigste – var hva slags beregningsgrunnlag den lokale potten skal ha. I de aller fleste bedriftene på overenskomsten har man brukt fagforeningens lønnsmasse som grunnlag, noe som har skapt til dels store forskjeller mellom organisasjonene og stor frustrasjon blant de tillitsvalgte.

Resultatet i meklingen ble enstemmig vedtatt av vårt forhandlingsutvalg, samt av de øvrige forbundene som deltok i meklingen på arbeidstakersiden (Fagforbundet, Delta, Dnmf, Parat og UHF).

Resultatet innebærer et generelt kronetillegg per 1. juli på 2 925 kroner.

Fra og med hovedoppgjøret 2010 er partene enige om å innta som ny tekst i bestemmelsen om lokale forhandlinger at ”…forhandlingene på denne avtale gjennomføres med utgangspunkt i bedriftens totale lønnsmasse.”Det blir også opprettet et partssammensatt utvalg som skal evaluere gjennomføringen av de lokale forhandlingene med formål tilrettelegge for utvikling av prosesser og verktøy for det lokale lønnsarbeidet. Dette utvalget skal være ferdig innen 1. april 2010.

 

For ytterligere spørsmål om meklingen og resultatet henviser vi til bl.a. riksmeklingsmannens møtebok (www.riksmeklingsmannen.no) og ellers til forbundssekretær Bjørn Fornes, bjorn.fornes@elogit.no

 

Link til Riksmeklingsmannens møtebok.

Møteboka ligger også som link på forbundets hjemmeside.

%d