tariff

Mulig mekling 11. og 12.juni

Som informert om tidligere førte ikke forhandlinger i fase 3 fram og mekling er nå neste instans. Det er fremdeles litt uklart når meklingstidspunktet blir, det siste mulige tidspunktet er 11. og 12.juni.

 

Natt til torsdag 22.mai ble det gjennomført fase 3 forhandlinger. Natten gikk med til å jobbe med krav til overenskomsten, og det er i stor grad enighet om det tekstmessige. Årsaken til bruddet er uenighet om økonomi og lønnstabell. Det er fortsatt også tekniske uenigheter knyttet blant annet til beregning av overheng.

 

Uenighet om lønnstabell dreier seg om nivået på minstelønnen for ufaglærte. Forhandlingsutvalget mener det er denne satsen som vil være retningsgivende i forhold til lønnsnivå for utenlandsk arbeidskraft. Ikke overraskende ønsker ledelsen denne satsen svært lav. Dette er et svært viktig krav i forhold til kampen mot sosial dumping.

 

Uenigheten på økonomi dreier seg selvfølgelig om hvor store lønnstilleggene skal være, delvis også om hvordan profilen på fordeling skal være. Vi har fremmet et svært rimelig lønnskrav sett i forhold til lønnsnivået blant våre medlemmer og de det er naturlig å sammenligne seg med. Vårt krav vil bringe fagarbeider i snitt opp på i underkant av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn Dette er en første målsetning i kampen for å heve lønnsnivået opp mot bransjen for øvrig. Vi krever noe mer enn den såkalte ”ramma” for oppgjøret. Det er helt nødvendig hvis vi skal ta igjen det etterslepet vi har.

 

Ledelsens nåværende tilbud er lavere enn den såkalte ”ramma” og anerkjenner dermed ikke våre medlemmers lave lønnsnivå. Det ansettes nå ofte på langt høyere lønn enn det de, som har vært her lenge, har. I tillegg er det fortsatt store skjevheter mellom folk som gjør samme jobb. Ledelsens hovedargumenter for å ikke imøtekomme kravet er at ”ingen av de med lang ansiennitet slutter allikevel” og virkningen av kravet i forhold til årsresultatet. Til det er vår holdning at virkningen av vårt krav i hvert fall ikke vil medføre et dårligere resultat enn en streik vil føre til.

 

Vi har nå hatt medlemsmøter i snart hele Norge – meldingene derfra er svært entydig –

medlemmene mener alvor med kravene!

 

I tillegg til www.klubbavisa.no vil det være lurt å følge med på www.elogit.no, www.lostat.no og www.frifagbevegelse.no.

 

%d