pensjon-AFP

Politisk streik 9. mai

EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus har vedtatt å gjennomføre politisk streik 9. mai. De sier:

Grunnlaget er følgende: Pensjonsreformen – et pensjonsran
Regjeringas forslag til ny pensjonsreform innebærer at man ved å gå av på AFP vil tape i forhold til dagens ordning. De reduserte ytelsene vil i virkeligheten frata de som har behov for tidlig avgang denne muligheten. Tapene er av en størrelsesorden på mellom 35.000 og 50.000 kroner, alt etter hvilket lønnsnivå den enkelte har – forutsatt 40 års opptjening. Dette betyr at regjeringens forslag i realiteten river det økonomiske grunnlaget vekk under AFP-ordningen. Dette er uakseptabelt. Når Bjarne Håkon Hansen påstår i media at ingen skal tape ved tidlig pensjonering, er dette ikke i samsvar med sannheten.pensjonsranet1.jpg

 I tillegg til denne direkte nedskjæringen foreslår regjeringa en innstramning i forhold til dagens ordning ved at pensjonsutbetalingene kun skal indeksreguleres med halv reallønnsutvikling. Dette medfører et ytterligere årlig tap på over kr. 10.000. 

 EL&IT Forbundet i Oslo og Akershus vil forsvare eksisterende rettigheter og økonomisk nivå i dagens AFP-ordning. Vi vil slå ring rundt retten til å gå av med AFP uten å havne i økonomisk uføre. Derfor krever vi at regjeringspartiene endrer sin innstilling til ny pensjonsreform. Vi krever at:

  • AFP-pensjonene minst skal gi samme økonomiske ytelse som dagens ordning – ingen avkortning
  • AFP-pensjonister fortsatt, som i dagens ordning, skal tjene opp fulle pensjonsrettigheter fram til normal alderspensjon
  • AFP-perioden forlenges tilsvarende en evt. heving av pensjonsalder (som følge av levealderjustering), slik LO-kongressen forutsetter
  • EL&IT Forbundet forventer av den rød-grønne regjeringa at den forbedrer dagens pensjonssystem og skrinlegger det framlagte ”reform”forslaget. Hvis ikke de overnevnte krav innfris, vil vi gjennomføre en politisk streik den 9. mai.

Legg inn en kommentar

%d