sosial dumping

LO er åpen for å bruke reservasjonsretten.

Sekretariatet hadde møte i går der høringssvaret om tjenestedirektivet ble enstemmig vedtatt. Der sies det at hvorvidt Norge skal implementere et EU-direktiv vil alltid være gjenstand for en avveining og at reservasjonsretten er et reelt alternativ.

LO har lagt inn følgende forutsetninger i vedtaket:

  1. At tjenestedirektivet ikke er til hinder for tiltak som er igangsattt mot sosial dumping, samt at ytterligere tiltak som LO har krevd – herunder solidaransvar – blir iverksatt og kan gjennomføres.
  2. At allmenngjøringsinstituttet kan videreføres.
  3. At nasjonal styringsrett over viktige smafunsnområder kan løses gjennom offentlig sektor – herunder helse, sosiale tjenester, skole, transport og produksjon av elektrisk kraft.
  4. At tjenestedirektivet ikke berører nasjonale arbeidsrettslige spørsmål eller er til hinder for den norske modellen for trepartssamarbeid.

LO peker på at de seneste avgjørelsene i EF-domstolen, blant annet Laval-dommen har bidratt til usikkerhet blant LOs medlemmer om hvilke EU-regler som danner grunnlaget for faglig aktivitet. Dette har ført til økt skepsis mot tjenestedirektivet, og de ulike forbundenes uttalelse bærer preg av dette.

Krav om veto fra LO

Tillitsvalgte fra 14 fagforeninger, deriblant fra vår egen klubb, hadde samlet seg foran Folkets Hus før  møtet i LO-sekretariatet i går. Hensikten var: å minne medlemmene i sekretariatet om hva flertallet i LO-familien mener om forslaget til EUs tjenestedirektiv. Oppfordringen til LO-lederen var ikke til å mistforstå: “Vi krever at LOs høringsuttalelse konkluderer med at reservasjonsretten skal benyttes.”

Følgende krav ble overlevert LO-lederen:

EF-domstolen har i fire oppsiktsvekkende dommer fastslått at EUs regler for fri flyt av tjenester overstyrer nasjonal arbeidsrett og faglige rettigheter. Det er grunn til å frykte flere dommer som går i fagbevegelsens disfavør med EUs tjenestedirektiv.

Vi er alle opptatt av å stoppe sosial dumping i Norge, og ønsker ikke nye lover og direktiver som kan skjerme dem som driver sosial dumping mot fagbevegelsens kamp.

Tiltak mot sosial dumping og veto mot tjenestedirektivet er to sider av samme sak. Her kan ingen byttehandel foretas.

Dette er bakgrunnen for at forbund, som representerer flertallet av LOs medlemmer, har gått inn for at Norge reserverer seg mot tjenestedirektivet. Vi som demonstrerer på Youngstorget i dag krever derfor at LOs høringsuttalelse konkluderer med at reservasjonsretten skal benyttes.

%d